pxpxBack
Created on April 22, 2023
Rúa Fuente Álamo, 22, 15010 A Coruña, Spanje
Navigate

Pastel

For the first edition of Istmo Fest.
A unión entre a a arte e a rúa, a conexión entre a cidade histórica e os barrios.
Comeza a primeira edición do proxecto de arte urbana de A Coruña que achegará varias intervecións muralísticas dirixidas a construír un gran galería de arte pública na cidade.
6 intervencións murais en 6 localizacións diferentes da cidade, que axudarán á rexeneración e a dinamización das zonas nas que se leven a cabo, facendo que tanto a poboación local coma os visitantes,  adquiran un incentivo para visitar e desfrutar por medio da arte urbana desas zonas a priori menos visitadas. 
 
O artista italiano explora unha vez máis o potencial das letras, rompendo coa forma tipográfica xenérica, estilízándoa, abstraéndoa e dándolle volume máis aló da súa mera función semántica para xogar co entorno no que se empraza cada peza, neste caso a famosa praza das Conchiñas. 

O resultado final derivado da evolución das letras model pastel provintes do seus inicios no graffiti acaba dando vida á torre que governa a praza cun tipo único de ritmo visual, creado polas liñas de intersección entre os tramos das superficies rectas, cónicas e cilíndricas. Peeta usa a tridimensionalidade do obxecto e da superficie a pintar como fin para comprender as regras da luz e das sombras, reproducilas unha e outra vez, nun xogo perpetuo no que se combina a investigación estética, as composicións anamórficas xunto con contidos máis persoais e íntimos como a Xeometría Sagrada.  
____________________________________________________________________________________________________________________
Istmo Fest
The union between art and the street, the connection between the historic city and the neighborhoods.
The first edition of the urban art project of A Coruña begins, which will bring several mural interventions aimed at building a large public art gallery in the city.
6 mural interventions in 6 different locations in the city, which will help the regeneration and dynamism of the areas in which they are carried out, making both the local population and visitors acquire an incentive to visit and enjoy through urban art those areas priori least visited.

The Italian artist once again explores the potential of letters, breaking with the generic typographic form, stylizing it, abstracting it and giving it volume beyond its mere semantic function to play with the environment in which each piece is placed, in this case the famous Praza das Conchiñas.

The final result derived from the evolution of the pastel model letters from their beginnings in graffiti ends up giving life to the tower that governs the square with a unique type of visual rhythm, created by the intersecting lines between the sections of the straight, conical and cylindrical surfaces. Peeta uses the three-dimensionality of the object and the surface to be painted in order to understand the rules of light and shadows, reproduce them again and again, in a perpetual game that combines aesthetic research, anamorphic compositions together with more personal and intimate content like Sacred Geometry.

Peeta—PastelPeeta—Pastel
Hunted by Tim.
Pictures by provided by the festival.

Marker details

Camera usedSony ILCE-7M3
Marker typeartwork
CityLa Coruña
CountrySpain
What3Wordsdeflect.interest.marching